The Cathedral of Saint Thomas More News:

Twelve Apostles

The Twelve Apostles

Simon – Jesus renamed him Peter
Andrew
James the Greater
John
Philip
Bartholomew
Thomas
Matthew
James
Jude (Thaddaeus)
Simon the Zealot
Judas Iscariot (after his death Matthias was chosen by lot)